See a list of our collections

Statut Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Uchwalony 16.06.2018 

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (dalej: Towarzystwo). 

§ 2 1. Siedzibą Towarzystwa jest Rabka-Zdrój. 2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami mającymi siedziby w kraju i za granicą, jak też być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele jak Towarzystwo. 

§ 3 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem, czyli dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych w § 7. 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną. § 4 

Towarzystwo może powoływać, stosowną uchwałą Zarządu Głównego, oddziały obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw (dalej: Oddziały). 

§ 5 Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 6 1. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, w tym chorych na mukowiscydozę, członków ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli zainteresowanych realizacją celów Towarzystwa. 2. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być również osoby prawne. 3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy. 4. Towarzystwo może zatrudniać pracowników. 

II. Cel i środki działania Towarzystwa. 

§ 7 Celem Towarzystwa jest: 1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na mukowiscydozę (zwłóknienie 

torbielowate - ang. cystic fibrosis) oraz ich rodzin. 2. Poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę. 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę. 4. Poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę, w szczególności współdziałanie 

ze służbą zdrowia w rozbudowie sieci właściwych placówek zdrowotnych. 5. Ochrona i promocja zdrowia chorych na mukowiscydozę. 6. Podnoszenie wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej 

leczenia i rehabilitacji chorych. 7. Wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie mukowiscydozy. 8. Pomoc społeczna chorym na mukowiscydozę, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 9. Promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych na mukowiscydozę. 10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na 

mukowiscydozę i ich rodziny. 11. Aktywność w obszarze kultury i oświaty związana z działaniami na rzecz chorych na 

mukowiscydozę. 12. Promocja i propagowanie aktywności fizycznej chorych na mukowiscydozę (w tym 

działalność rekreacyjna i sportowa). 13. Podejmowanie działań na rzecz ochrony chorych na mukowiscydozę przed zakażeniami 

układu oddechowego. 

§ 8 Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 1. Organizowanie szkoleń. 2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi oraz personelem 

medycznym i pomocniczym. 3. Wszechstronną rehabilitację chorych na mukowiscydozę, w tym osób niepełnosprawnych. 4. Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia dostosowanych do ich możliwości 

psychofizycznych. 5. Aktywizację zawodową chorych na mukowiscydozę pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 6. Działalność wydawniczą. 7. Działalność popularyzatorsko-propagandową. 

8. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, zmierzających do podniesienia wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych. 9. Pomoc chorym w uzyskiwaniu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dostępie do 

właściwego leczenia. 10. Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego dla stanu ich zdrowia wypoczynku (w tym: 

kolonie, wczasy, zielone szkoły i obozy lecznicze lub rehabilitacyjne). 11. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad 

chorymi. 12. Współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi na 

mukowiscydozę. 13. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia mukowiscydozy, szczególnie w warunkach 

domowych. 14. Tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 15. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym 

odpowiedniej opieki pedagogiczno-psychologicznej. 16. Udzielanie pomocy finansowej chorym na mukowiscydozę (w tym: zapomogi losowe, stypendia, dofinansowanie leków, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku oraz adaptacji mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych). 17. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, mających na celu poprawę 

jakości życia chorych na mukowiscydozę. 18. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie. 19. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, w tym organizowanie zbiórek 

publicznych. 20. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi i rekreacyjnymi. 21. Współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu realizacji zadań 

publicznych w zakresie sportu, rekreacji i kultury. 22. Organizację i promowanie wolontariatu. 23. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Towarzystwa. 

„§ 8a 1. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje następujące działania: 

a) organizowanie szkoleń dla chorych oraz ich rodziców i opiekunów – w zakresie częściowego zwrotu kosztów szkoleń, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania takich szkoleń ze środków publicznych, jak też w przypadku rezygnacji ze szkolenia osoby, która zgłosiła wcześniej wiążąco swój udział w szkoleniu, 

b) działalność wydawnicza – w zakresie częściowego zwrotu kosztów wydania czasopisma dotyczącego mukowiscydozy, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania tej działalności ze środków publicznych, c) pomoc chorym w uzyskiwaniu leków oraz w dostępie do właściwego leczenia – w zakresie zwrotu poniesionych przez Towarzystwo kosztów nabycia leków, preparatów leczniczych, suplementów diety, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych i leczniczych oferowanych chorym, d) współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad chorymi – w zakresie zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez Towarzystwo dla personelu medycznego i pielęgniarskiego, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania takich szkoleń ze środków publicznych. 

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje następujące działania: 

a) działania wskazane w § 8 pkt 1-18 Statutu, z wyłączeniem działań wskazanych w ust. 1 

powyżej, b) aktywność w obszarze kultury i oświaty związaną z działaniami na rzecz chorych na 

mukowiscydozę, c) promocję i propagowanie aktywności fizycznej chorych na mukowiscydozę (w tym 

działalność rekreacyjną i sportową), podejmowanie działań na rzecz ochrony chorych na mukowiscydozę przed zakażeniami układu oddechowego.” 

§ 9 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we 

właściwych przepisach. 2. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo obejmuje: 

1.1. przedmiot przeważającej działalności – działalność agencji reklamowych (PKD z 

2007 – 73.11.Z), 1.2. przedmiot pozostałej działalności: 

a) pozostała działalność związana ze sportem (PKD z 2007 – 93.19.Z), b) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD z 2007 – 

90.01.Z), c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD z 2007 

– 85.59.B), d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

z 2007 – 47.19.Z), e) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD z 

2007 – 85.51.Z), f) działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD z 2007 – 

82.30.Z), g) działalność fotograficzna (PKD z 2007 – 74.20.Z), h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD z 2007 – 73.20.Z), i) pozostała działalność wydawnicza (PKD z 2007 – 58.19.Z). 

3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych. 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 10 Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych. 2. Członków wspierających. 3. Członków honorowych. 

§ 11 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, w szczególności chorzy na mukowiscydozę, członkowie ich rodzin oraz inni opiekunowie chorych. 2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, właściwy Zarząd, czyli Zarząd Oddziału właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania osoby składającej deklarację, a w przypadku braku takiego Oddziału, Zarząd Główny (dalej: właściwy Zarząd). Zarząd Oddziału niezwłocznie przekazuje kopię deklaracji członkowskiej Zarządowi Głównemu. 

§ 12 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Towarzystwa. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna. 2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji 

członkowskiej, właściwy Zarząd. 

§ 13 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek 

Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub przynajmniej trzydziestu członków zwyczajnych. 

§ 14 Członek zwyczajny ma prawo do: 1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa. 4. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem § 16a ust. 2. 

5. Korzystania z wszystkich świadczeń oferowanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem 

§ 16a ust. 2. 6. Korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa. 7. Zaskarżania do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwał Zarządu Głównego dotyczących skreślenia go z listy członków z powodu nieuiszczania składek członkowskich lub wykluczenia go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, jak też wnoszenia odwołań w innych sprawach w przypadkach określonych w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Towarzystwa. 

§ 15 Członek wspierający ma prawo do: 

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, z głosem doradczym. 2. Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach, z zastrzeżeniem § 16a ust. 2. 3. Zaskarżenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu 

go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa. 4. Korzystania z wydawnictw Towarzystwa. § 16 Członek honorowy Towarzystwa ma prawo do: 

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa. 4. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem § 16a ust. 2. 5. Korzystania z wszystkich świadczeń oferowanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem 

§ 16a ust. 2. 6. Korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa. 7. Zaskarżenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu 

go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa. 

§ 16a 1. Ponieważ, zgodnie z aktualnymi zaleceniami wynikającymi z międzynarodowych standardów leczenia mukowiscydozy, w celu uniknięcia zakażeń chorzy nie powinni kontaktować się ze sobą osobiście, Towarzystwo zapewnia swoim członkom będącym osobami chorymi na mukowiscydozę możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków oraz głosowania nad uchwałami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób chorych wybranych do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwo zapewnia tym osobom możliwość uczestnictwa w posiedzeniach wskazanych władz oraz głosowania 

w sprawach będących przedmiotem posiedzeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 2. Z uwagi na zalecenia wskazane w ust. 1 uczestnictwo członków Towarzystwa chorych na mukowiscydozę w imprezach organizowanych przez Towarzystwo (w tym szkoleniach, zjazdach, konferencjach, aktywnościach sportowych) może być ograniczone albo wyłączone. Towarzystwo podejmie starania, aby w możliwie najszerszym zakresie zapewnić swoim członkom chorym na mukowiscydozę zdalny udział w szkoleniach, konferencjach i zjazdach. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Oddziału. 

§ 18 Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał 

władz Towarzystwa. 2. Współdziałania w realizacji celów Towarzystwa. 3. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 16a ust. 1. 4. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 19 1. Obowiązkiem członków wspierających i honorowych jest przestrzeganie postanowień 

Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa. 2. Obowiązkiem członków wspierających jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń. 

§ 20- 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą: a) otrzymania przez właściwy Zarząd pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa; Zarząd Oddziału niezwłocznie przekazuje Zarządowi Głównemu kopię oświadczenia o rezygnacji z członkostwa; b) wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa; c) śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości 

prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wpierającym. 2. Wykluczenie członka z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu. 3. Członkostwo zwyczajne ustaje również w wyniku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich za dwa kolejne lata. W szczególnych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego z takiego powodu. Uchwała o skreśleniu z listy członków wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu. 

4. Członkowi, w stosunku do którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się do sekretariatu Towarzystwa. Do czasu rozpoznania odwołania członek, w stosunku do którego zapadła uchwała o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, jest zawieszony w prawach członkowskich. Posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego musi odbyć się w terminie 30 dni od otrzymania przez sekretariat Towarzystwa odwołania członka. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia przez Główny Sąd Koleżeński decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Zarządu Głównego. 

IV. Władze Towarzystwa. 

§ 20 1. Władzami Towarzystwa są: a) Walne Zebranie Członków Towarzystwa, b) Zarząd Główny, c) Główna Komisja Rewizyjna, d) Główny Sąd Koleżeński. 2. Kadencja władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Towarzystwa przed przystąpieniem do wyborów władz podejmie większością 3/4 głosów oddanych uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. Członków władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) powołuje się na okres wspólnej kadencji, czyli mandat członka władzy powołanego przed upływem danej kadencji tej władzy wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków. Mandaty członków wskazanych władz wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) mogą być członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa. Nie można być równocześnie członkiem więcej niż jednej władzy Towarzystwa i Oddziałów. 4. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobą będącą członkiem innej władzy Towarzystwa. 

6. Prezes i członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Pozostali członkowie Zarządu Głównego oraz członkowie pozostałych władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie. 7. Mandat osób wchodzących w skład władz wskazanych w ust. 1 lit. b), c), d) wygasa przed upływem kadencji na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych lub z uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. 

§ 21 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa. 2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca czerwca. Jego stałym przedmiotem jest przyjęcie i zatwierdzenie dotyczących minionego roku kalendarzowego: - sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa, - sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, - sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, - sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego, - sprawozdań z działalności Oddziałów, - sprawozdania finansowego za miniony rok kalendarzowy. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane: 

a) z inicjatywy Zarządu Głównego lub b) na wniosek: Głównej Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 50 członków, 

zwyczajnych i honorowych, lub c) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, o której mowa w § 24 

zd. 2 poniżej, d) w innych przypadkach określonych w Statucie. 5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uprawnione podmioty zgłaszają na piśmie Zarządowi Głównemu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd Główny wniosku uprawnionego podmiotu lub dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. c). W przypadku braku zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa we wskazanym terminie, do niezwłocznego zwołania Zebrania jest zobowiązana Główna Komisja Rewizyjna. 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd Główny zawiadamia członków poprzez: i) informację na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa zamieszczoną co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania oraz ii) 

pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków, przy czym zawiadomienia takie powinny być wysłane co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Zebrania. 

7. Osoby chore na mukowiscydozę są uprawnione do udziału w Walnym Zebraniu Członków, w tym do głosowania (również tajnego), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady takiego trybu uczestnictwa, w tym wymogi dotyczące środków technicznych przeznaczonych do głosowania, zostaną określone w stosownym regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa. 

§ 22 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy: 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa. 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych. 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziałów. 5. Wybór Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej 

i Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego. 6. Wybór pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 

Sądu Koleżeńskiego. 7. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu 

Głównego. 8. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa. 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa określającej sposób przeprowadzenia 

likwidacji i przeznaczenie majątku Towarzystwa. 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziałów. 12. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, regulaminów subkont przeznaczonych na gromadzenie środków z darowizn i odpisów podatkowych przeznaczonych na pomoc chorym na mukowiscydozę oraz regulaminów funduszy celowych. 13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości 

pozostałych władz Towarzystwa. 

§ 23 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 50 członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa, z wyjątkiem określonym w § 20 ust. 2 oraz § 51 ust. 1. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym, b) członkowie wspierający - z głosem doradczym oraz c) goście zaproszeni przez Zarząd Główny - bez prawa głosu. 

§ 24 Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przesłanym przez Zarząd Główny w zawiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

§ 25 1. Zarząd Główny składa się z pięciu do ośmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków Towarzystwa. 2. Prezesi Zarządów Oddziałów są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego 

z głosem doradczym. 3. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu Głównego na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona osoby piastujące następujące funkcje w Zarządzie: Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie Głównym. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej pięciu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. 4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego, pozostali członkowie Zarządu Głównego piastujący funkcje, poza Prezesem Zarządu Głównego, tracą swoje funkcje. Prezes Zarządu Głównego zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby (lub osób), i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu Głównego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej pięciu członków Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. 5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego a także w przypadku, kiedy na skutek wygaśnięcia mandatów członka lub członków Zarządu Głównego w Zarządzie tym pozostanie mniej niż pięć osób, Zarząd Główny zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów nowego Prezesa Zarządu Głównego oraz wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania. 6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego, 

do czasu ponownego wyboru Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu Głównego. 7. Zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu Głównego, o którym 

mowa w § 20 ust. 6, określa uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej. 

§ 26 Do kompetencji Zarządu Głównego, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, należy: 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów 

wewnętrznych Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie budżetu Towarzystwa 

i sprawowanie zarządu jego majątkiem. 4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnych 

Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w przypadkach określonych w Statucie. 5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, przyjmowanie 

darowizn i zapisów. 6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń i organizacji 

w kraju i za granicą. 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, za wyjątkiem regulaminów 

wskazanych w § 22 pkt 12 oraz § 32 pkt 9 i § 35 ust. 6. 8. Powoływanie Oddziałów, podejmowanie decyzji o uzyskaniu przez nie osobowości prawnej 

oraz nadzorowanie działalności Oddziałów. § 27 Zarząd Główny jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy. 

§ 28 1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są na posiedzeniach, przy czym mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o terminie posiedzenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 3. Dopuszcza się udział w posiedzeniu Zarządu Głównego oraz głosowanie nad uchwałami (również w zakresie głosowania tajnego) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny. 

§ 29 W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje wyznaczony przez Zarząd Główny członek Zarządu Głównego lub członkowie Zarządu Głównego. 

§ 30 Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. 

§ 31 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznego nadzoru Towarzystwa. 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez 

Walne Zebranie Członków Towarzystwa. 3. Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej, odpowiednio Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego traci swoją funkcję. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego Głównej Komisji 

Rewizyjnej podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 7. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Głównej Komisji Rewizyjnej w Komisji tej pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania. 

§ 32 Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy: 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami oraz gospodarności. 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień. 3. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Towarzystwa. 5. Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów. 6. Weryfikacja i uchylanie uchwał Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami wewnętrznymi Towarzystwa lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. 7. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przypadku 

niewywiązania się Zarządu Głównego z obowiązku zwołania takiego Zebrania. 8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zgodnie z 

postanowieniami Statutu. 9. Uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu Komisji Rewizyjnych 

Oddziałów. 

§ 33 Główna Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy. 

§ 34 1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniach, przy czym mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o terminie posiedzenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy 

obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 2. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz 

w roku kalendarzowym. 3. Dopuszcza się udział w posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz głosowanie nad uchwałami (również w zakresie głosowania tajnego) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną. 4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wskazanego w § 32 pkt 9, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. 

§ 35 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków Towarzystwa, w tym Sekretarza Sądu. 2. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego, dokonuje się wyboru nowego Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego jego obowiązki pełni członek Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrany przez członków Sądu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Głównego Sądu Koleżeńskiego. W przypadku równości głosów decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. 3. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w Sądzie tym pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie pięciu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania. 4. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania członków Towarzystwa od uchwał wskazanych w § 19 ust. 4 oraz od innych uchwał Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów określonych w regulaminach wewnętrznych Towarzystwa. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są sporządzane na piśmie z uzasadnieniem i doręczane odwołującemu się oraz Zarządowi, którego uchwała została zaskarżona. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. 5. Główny Sąd Koleżeński jest zobowiązany do składania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy. 6. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. 

V. Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa. 

§ 36 Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, inne prawa majątkowe i fundusze. 

§ 37 Towarzystwo uzyskuje środki finansowe na prowadzenie swojej działalności statutowej z następujących źródeł: 1. Składki członkowskie. 2. Dotacje i subwencje. 3. Darowizny. 4. Spadki i zapisy. 5. Wpływy z działalności statutowej. 6. Odsetki i inne dochody z kapitału. 7. Dochody z majątku Towarzystwa. 8. Dochody z ofiarności publicznej. 9. Wpływy z działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia jej przez Towarzystwo. 

§ 38 1. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, przy czym do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego. 2. W umowach między Towarzystwem a Członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w stosownej uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 39 Towarzystwo nie może: 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz (organów) oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 2. Przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa. 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz (organów) lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa. 

§ 40 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 50 członków. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków Towarzystwa 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

VII. Oddziały Towarzystwa 

§ 41 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na pisemny wniosek grupy przynajmniej 50 członków zwyczajnych. W uchwale o powołaniu Oddziału Zarząd Główny określa siedzibę Oddziału oraz teren jego działalności, uwzględniając podział administracyjny kraju. 2. Oddział może uzyskać osobowość prawną, jeżeli Zarząd Główny podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej, na podstawie stosownego wniosku podpisanego przynajmniej przez 100 członków Oddziału. 3. O rozwiązaniu Oddziału decyduje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek 

Zarządu Głównego. Zarząd Główny jest zobowiązany do uzasadnienia zgłaszanego wniosku. 

§ 42 1. Władzami Oddziału są: a) Walne Zebranie Członków Oddziału, b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 2. Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2 i 4-7. 

§ 43 1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które 

zwołuje Zarząd Oddziału. 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio: 

a) postanowienia § 21 ust. 2-7 b) postanowienia § 23 i § 24, 

przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału, a postanowienia dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej do Komisji Rewizyjnej Oddziału. 3. Do zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału 

jest uprawniony również Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna. 

§ 44 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy: 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału. 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału oraz sprawozdań finansowych Oddziału. 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Oddziału. 4. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału. 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu 

Oddziału. 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Oddziału, w których Statut nie 

określa właściwości pozostałych władz Oddziału. 

§ 45 1. Zarząd Oddziału składa się z pięciu do ośmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków Oddziału. 2. Prezesa Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału. Wybrani członkowie Zarządu Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie Oddziału. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów 

oddanych, przy obecności co najmniej pięciu członków Zarządu Oddziału. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału. 3. Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 25 ust. 4-6 oraz § 29, przy czym postanowienia dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej odnoszą się do Komisji Rewizyjnej Oddziału. 4. Zasadność i wysokość wynagrodzenia należnego Prezesowi i członkom Zarządu Oddziału, 

o którym mowa w § 20 ust. 6 w zw. z § 42 ust. 2, określa uchwała: a) Głównej Komisji Rewizyjnej – w przypadku Oddziału nieposiadającego osobowości 

prawnej, b) Komisji Rewizyjnej Oddziału – w przypadku Oddziału posiadającego osobowość 

prawną. 

§ 46 Do kompetencji Zarządu Oddziału, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy: 1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału, w tym ustalanie budżetu Oddziału 

i sprawowanie zarządu jego majątkiem. 4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału w przypadkach określonych w Statucie. 5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Oddziału, przyjmowanie darowizn i zapisów – w przypadku Oddziałów Towarzystwa posiadających osobowość prawną. 

§ 47 Zarząd Oddziału jest zobowiązany do przedstawiania Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej. 

§ 48 1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału. 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd Główny. 

§ 49 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem wewnętrznego nadzoru Oddziału. 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez 

Walne Zebranie Członków Oddziału. 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej Oddziału. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. 4. Do osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 31 ust. 5-7, przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału, a postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków Towarzystwa odnoszą się do Walnego Zebrania Członków Oddziału. 

§ 50 Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału poza innymi sprawami określonymi w Statucie należy: 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami prawa i gospodarności. 2. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień. 3. Przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Oddziału. 5. Reprezentowanie Oddziału w umowach z członkami Zarządu Oddziału – w przypadku 

Oddziału posiadającego osobowość prawną. 6. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w przypadku niewywiązania się Zarządu 

Oddziału z tego obowiązku. 7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, zgodnie 

z postanowieniami Statutu. 

§ 51 Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną, o którym mowa w § 32 pkt 9. 

§ 52 Działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną regulują dodatkowo następujące postanowienia: 1) Do działalności Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 i § 37. 2) Oddział posiadający osobowość prawną: a) gospodaruje swoim mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz właściwymi 

przepisami; b) może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach, przy czym działalność taka może obejmować w szczególności działalność promocyjną, reklamową, rekreacyjną i sportową związaną z celami realizowanymi przez Towarzystwo, a dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. 3) Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału, przy czym do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Oddziału wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Oddziału. 4) W umowach między Oddziałem a członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z nim Oddział reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału wskazany w stosownej uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału. 5) W przypadku rozwiązania Oddziału przeprowadza się jego likwidację, stosując właściwe 

przepisy oraz następujące postanowienia: a) likwidatorami są członkowie Zarządu Oddziału i do likwidatorów stosuje się postanowienia 

Statutu dotyczące członków Zarządu Oddziału; b) likwidatorzy powinni niezwłocznie podać do publicznej wiadomości, poprzez informację opublikowaną w ogólnopolskim czasopiśmie, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Oddziału, wzywając wierzycieli Oddziału do pisemnego zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; c) likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji i przekazują go Zarządowi Głównemu; d) likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Oddziału, ściągnąć wierzytelności oraz 

wypełnić zobowiązania Oddziału; e) po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia informacji i wezwania, o którym mowa pod lit. b) likwidatorzy niezwłocznie sporządzają bilans zamknięcia likwidacji i przekazują go Zarządowi Głównemu. 6) Zarząd Główny po otrzymaniu bilansu zamknięcia likwidacji, o którym mowa w pkt. 5) lit. 

e) składa wniosek o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego. 7) Z chwilą wykreślenia Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego Oddział traci osobowość prawną, a Towarzystwo wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tego Oddziału. Majątek pozostały po likwidacji Oddziału jest przekazywany na majątek Towarzystwa.