Zobacz listę naszych zbiórek

REGULAMIN PORTALU NALECZENIE.PL

§ 1

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Odział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, Polanki 119, 80-308 Gdańsk, KRS: 0000342412, NIP: 584-199-33-96 prowadzi internetowy serwis zbiórkowy www.naleczenie.pl , zwany dalej Serwisem
Serwis działa w celu realizacji i wsparcia działań statutowych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Serwisdziała w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku .
Przychody z tytułu darowizn otrzymywanych ze wskazaniem celu stanowią przychody z działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki jego funkcjonowania, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców oraz Operatora.
Regulamin określa także zakres odpowiedzialności Operatora.

§ 2

Poprzez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

Serwis - serwis internetowy naleczenie.pl  dostępny pod adresem www.nalecznie.pl
Operator – Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Odział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, Polanki 119, 80-308 Gdańsk, KRS: 0000342412, NIP: 584-199-33-96
Zbiórka - ogłaszana w Serwisie przez Operatora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Operatora ,
Darczyńca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała przynajmniej jednej wpłaty na wskazana w Serwisie  zbiórkę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
Darowizna –kwota pieniężną  przekazana dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz wybranej zbiórki w Serwisie
Serwis Pośrednictwa Finansowego –Dotpay Sp. z o.o. , ul. Wielicka 72,30-552 Kraków, ułatwiający Darczyńcom przekazywanie Darowizn;
Użytkownik – każdy podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńcy, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Zgłaszający- osoba, która zgłasza się do Operatora  w celu zorganizowania zbiórki w Serwisie

§ 3

Wyłącznym właścicielem Serwisu jest Operator .
Przed skorzystaniem z Serwisu  każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Wykorzystanie Serwisu choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Operatora jest zabronione.

§ 4

Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania z Serwisupowinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.
Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Zbiórki poprzez Serwis pośrednictwa finansowego powinni posiadać aktywną osobistą pocztę elektroniczną (email).

§ 5

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
Operator umożliwia Użytkownikom przekazywanie dobrowolnej Darowizny przez Darczyńcę na rzecz zbiórek zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem
Portalu pośrednictwa finansowego Przelewy24 (więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.przelewy24.pl)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 80-190 Poznań, wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Użytkownik może zrezygnować z dokonania wpłaty za pomocą Serwisu, a tym samym odstąpienia od zawarcia umowy darowizny.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstapienia od zawarcia umowy darowizny w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania darowizny. 

Kontakt Użytkowników z Operatorem  jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@naleczenie.pl

§ 6

Zbiórki w Serwisie są ogłaszane samodzielnie przez Operatora w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Odział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku
Operator jest upoważniony do odmowy opublikowania zbiórkiw Serwisie zaproponowanej przez Zgłaszającego , bez podania przyczyny
Zgłaszający zobowiązuje się do założenia Subkonta, o ile jeszcze nie posiada u Operatora, w celu przekazania darowizny po skończonej zbiórce.
Zgłaszający zgłaszając Operatorowi propozycję Zbiórki powinien określić w szczególności:
- Cel zbiórki;

- Czas zbiórki;

- Kwotę zbiórki;

- Tytuł zbiórki;

- zdjęcia

- Komplet dokumentów potrzebnych do realizacji zbiórki;

Użytkownicy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego Dotpay Sp. z o.o..
Operator informuje, iż w przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego pobierana jest przez Serwis pośrednictwa finansowego prowizja na rzecz Serwisu pośrednictwa finansowego, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą Dotpay Sp. z o.o. a Operatorem. Również rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, który pobiera prowizję, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą Dotpay Sp. z o.o. a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Wysokość prowizji jest objęta tajemnicą wynikającą z zawartej umowy między firmą Dotpay Sp. z o.o. a Operatorem. Celem funkcjonowania Serwisu pośrednictwa finansowego jest maksymalne ułatwienie Użytkownikom dokonywania przedmiotowych płatności. W przypadku dobrowolnego wybrania pozostałych form wpłaty nie jest pobierana jakakolwiek prowizja przez Operatora.
Operator umieszcza w Serwisie orientacyjną sumę Darowizn przekazanych przez Użytkowników na określoną zbiórkę.
Zebrana kwota podczas Zbiórki zostanie przekazana na subkonto Zgłaszającego, prowadzone przez Operatora
Zgłaszający  zobowiązany, we wskazanym przez Operatora terminie i na jego żądanie, przekazać Operatorowi szczegółowe rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania środków zebranych poprzez Serwis  
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji Zbiórki stanie się bezprzedmiotowy lub nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji celu Zbiórki poprzez Serwis i inne źródła finansowania Operator może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej cel Zbiórki, o czym Operator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Ponadto zbiórka na konkretny cel może być ponawiana aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji celu, jeżeli Operator stwierdzi, iż istnieje realne prawdopodobieństwo realizacji celu.
Operator oświadcza, że środki przekazywane na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku  przez Użytkowników stanowią darowiznę Użytkownika na rzecz wskazanych w serwisie celów Zbiórek mieszczących się w działalności statutowej Operatora.
Wpłata darowizny nie czyni nikogo wierzycielem, w szczególności względem Operatora.

§ 7

Operator może pobrać wyłącznie na poczet utrzymania Serwisu koszty obsługi projektu na ogólnie przyjętych zasadach.

(Zgodnie z uchwałą z 2018r. Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku operator będzie pobierał opłatę 4% od zebranej kwoty na pokrycie kosztów administracyjnych.)

§ 8

Akceptując Regulamin lub korzystając z Serwisu Darczyńca oraz Użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności
Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz odpowiednio prawa kanonicznego.
Operatorem Serwisu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, które jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe Darczyńców w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer rachunku bankowego, wysokość darowizny jak również pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez Darczyńców, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP); czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci: pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP.
Operator Serwisu wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119 Gdańsku lub elektronicznie w postaci mail: kontakt@naleczenie.pl
Podstawą przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Operatora Serwisu jest dobrowolnie zawarta umowa darowizny dokonana poprzez spełnienie świadczenia w formie wpłaty pieniężnej jak również zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora Serwisu jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu ewentualnego zawarcia umowy, jej wykonania, rozliczenia darowizn, sporządzania sprawozdań związanych z funkcjonowaniem Serwisu mającego charakter charytatywny jak również w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Darczyńcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Darczyńcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Darczyńca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Dane osobowe Darczyńców lub Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które współpracują z Operatorem przy funkcjonowania Serwisu wyłącznie w celu realizacji celu, o którym mowa w ust. 6 na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odpowiednio upoważnienia personelu Operatora Serwisu.
Operator Serwisu nie będzie przekazywał danych osobowych Darczyńców lub Użytkowników do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Darczyńców będą przechowywane przez Operatora Serwisu przez 5 lat od daty zakończenie zbiórki w rozumieniu prawa podatkowego. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników względem Operatora Serwisu tj. przez okres 6 lat zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego od uzyskania poszczególnych danych przez Operatora Serwisu.
Operator informuje, iż Darczyńcom oraz Użytkownikom przysługują:
prawo do żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych;
prawo do sprostowania do ich danych osobowych;
prawo do usunięcia do ich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania do ich danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych ich danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli jest to jedyna podstawa przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie jego wyłącznych kompetencji, w pozostałym zakresie do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Operator Serwisu informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udział Darczyńców oraz Użytkowników w korzystaniu lub udzieleniu z pomocy uzyskiwanej poprzez Serwis naleczenie.pl
Jednocześnie Operator Serwisu informuje, że nie będzie w zakresie Darczyńców lub Użytkowników podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych.
Operator może wezwać Darczyńcę lub Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji lub ewentualnie zablokować Darczyńcy lub Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

§ 9

Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora wobec Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich za ich szkodę lub krzywdę mogących się pojawić z uwagi na:
problemy techniczne Serwisu lub jego aktualizacje;
utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej, aktualizacji Serwisu;
działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora za jakiekolwiek zobowiązania Partnerów a także Użytkowników lub osób trzecich.
Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę powstałą na skutek korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych. 

§ 10

Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu drogą elektroniczną na adres email Operatora: kontakt@naleczenie.pl  lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Operatora w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego są rozpatrywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w oparciu o jego odrębny regulamin niezależny od Operatora.

§ 11

Operator w każdej chwili może zmienić Regulamin z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie zmian.
Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej Serwisu po wcześniejszej pisemnej akceptacji Prezesa zarządy Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoza Oddział w Gdańsku
Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, a także w formie pisemnej w siedzibie Operatora.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych a także odpowiednie przepisy prawa kanonicznego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Operatora